Programul naţional apicol pentru perioada 2014-2016, din 11.12.2013

Programul naţional apicol pentru perioada 2014-2016, din 11.12.2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 20/12/2013

CAPITOLUL I
Scopul Programului naţional apicol

Scopul de bază al Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, denumit în continuare Program, este realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor, sprijinirea apicultorilor pentru achiziţionarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa, de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine, de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral, precum şi pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii.

CAPITOLUL II
Acţiunile Programului

Acţiunile cuprinse în Program sunt:
a) asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori;
b) combaterea varoozei;
c) refacerea efectivului de familii de albine;
d) raţionalizarea stupăritului pastoral;
e) asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii.

CAPITOLUL III
Beneficiarii Programului

Beneficiarii Programului sunt apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, organizate în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL IV
Modul de finanţare

Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA.
Exerciţiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acţiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului în curs până la data de 31 august a anului următor. Plăţile aferente se fac în timpul exerciţiului financiar.
Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. 5.126 din 12 august 2013, iar cursul euro este stabilit de Banca Centrală Europeană, la data de 31 decembrie 2012, la valoarea de 4,4445 lei, conform art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol şi de modificare a anumitor regulamente.

CAPITOLUL V
Instituţiile publice responsabile

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru elaborarea prevederilor de implementare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este autoritatea competentă pentru elaborarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol, a formularisticii de solicitare a sprijinului financiar în sectorul apicol, cu înregistrarea şi centralizarea solicitărilor, cu elaborarea procedurilor de control, precum şi cu efectuarea plăţilor, conform măsurilor cuprinse în Program.
Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” este autoritatea competentă pentru activitatea de înregistrare a stupilor şi stupinelor, prin implementarea sistemului unitar de identificare şi prin gestionarea bazei de date statistice pentru sectorul apicol.

CAPITOLUL VI
Detalierea acţiunilor aprobate în Program

1. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori – Realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor
Sistemul informatic va avea ca scop evidenţa numărului de apicultori şi a numărului de familii de albine, pe judeţ, total ţară şi forme asociative prin îmbunătăţirea substanţială a Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
În vederea realizării sistemului informatic pentru identificarea stupilor, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” achiziţionează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la achiziţiile publice, atât hardul, cât şi softul, părţi ce compun acest sistem informatic.
Valoarea cheltuielilor totale alocate atât de la bugetul de stat, cât şi de la bugetul comunitar nu va depăşi 8.000.000 lei, fără TVA.
2. Combaterea varoozei – Achiziţionarea de medicamente şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa, folosite atât în apicultura convenţională, cât şi în apicultura ecologică
Condiţii de eligibilitate:
a) apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;
b) apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare;
c) apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberat(ă) până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
d) familiile de albine să fie înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în registrul agricol, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar;
e) familiile de albine să fie înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică, în cazul apiculturii ecologice;
f) apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
g) medicamentele achiziţionate trebuie să fie înscrise în lista produselor omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;
h) medicamentele pentru combaterea varoozei folosite în apicultura ecologică trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul;
i) tratamentele familiilor de albine cu medicamente trebuie să se desfăşoare pe baza unui calendar întocmit anual de apicultor, aprobat şi urmărit de reprezentanţii formei asociative;
j) fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:
1. întreaga suprafaţă aflată sub rame trebuie să fie acoperită cu o plasă metalică în cazul apiculturii convenţionale sau cu o plasă din oţel inoxidabil în cazul apiculturii ecologice;
2. sub plasa metalică trebuie să fie amplasat un sertar, care să permită examinarea paraziţilor căzuţi din familia de albine pe acesta.
Cheltuieli eligibile:
a) preţul fără TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei, achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar;
b) preţul fără TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei folosite pentru apicultura ecologică achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, în cazul apiculturii ecologice;
c) preţul fără TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa.
3. Refacerea efectivului de familii de albine
Achiziţionarea de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine pentru apicultura convenţională sau ecologică
Condiţii de eligibilitate:
a) apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;
b) apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberat(ă) până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
c) apicultorul trebuie să deţină minimum 50 de familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi în registrul agricol, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar;
d) apicultorul poate să achiziţioneze mătcile, roiurile pe faguri şi/sau familiile de albine prin Program până la data semnării oricărui contract de finanţare/decizie de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), semnat cu o autoritate contractantă, precum şi în perioada de monitorizare a contractului;
e) apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare;
f) familiile de albine să fie înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi în registrul agricol la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar;
g) apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
h) achiziţionarea mătcilor să se facă numai de la stupine de elită sau stupine de multiplicare autorizate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform criteriilor de autorizare prevăzute în legislaţia în vigoare;
i) achiziţionarea mătcilor, a roiurilor pe faguri şi sau a familiilor de albine trebuie să se facă începând din data de 1 martie a fiecărui an şi este condiţionată de achiziţia de medicamente pentru tratarea acestora;
j) în cazul apiculturii ecologice achiziţionarea mătcilor, roiurilor pe faguri şi/sau a familiilor de albine să se facă începând din data de 1 martie al fiecărui an din stupine înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică şi este condiţionată de achiziţia medicamentelor pentru combaterea varoozei certificate pentru apicultura ecologică de către un organism de certificare şi inspecţie în agricultura ecologică, acreditat în România.
Cheltuieli eligibile:
a) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu 50% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 100 de mătci şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea familiilor de albine;
b) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de roiuri pe faguri egal cu 20% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 50 de roiuri şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora;
c) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de familii de albine egal cu 30% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 50 de familii şi pentru achiziţia medicamentelor necesare pentru tratarea acestora.
4. Raţionalizarea stupăritului pastoral – Achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral
Condiţii de eligibilitate:
a) apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;
b) apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberat(ă) până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
c) apicultorul trebuie să deţină minimum 50 de familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi în registrul agricol, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar;
d) apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
e) apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare, respectiv să aibă viza formei asociative din care face parte la rubrica “deplasări în pastoral”;
f) stupii trebuie să fie achiziţionaţi de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care produc şi/sau comercializează stupi;
g) stupii achiziţionaţi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării în pastoral nu trebuie să depăşească maximum 30% din totalul stupilor deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar.
Cheltuieli eligibile:
preţul fără TVA pentru achiziţia de stupi utilaţi conform tehnologiei apicole, dar nu mai mult de 30% din totalul stupilor deţinuţi de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, excluzând materialul biologic.
5. Asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii – decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii
Condiţii de eligibilitate:
a) apicultorul trebuie să fie membru al formei asociative de profil, legal constituită, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului;
b) apicultorul să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberat(ă) până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
c) familiile de albine să fie înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi în registrul agricol la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar;
d) apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
e) apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare;
f) analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie făcute la un laborator autorizat sanitar-veterinar.
Cheltuieli eligibile:
preţul fără TVA pentru setul de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii şi care trebuie să cuprindă:
– determinarea hidrometilfurfurolului (HMF) din miere;
– determinarea glucozei şi fructozei din miere;
– determinarea conţinutului de apă;
– examen organoleptic;
– determinarea indicelui diastazic.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.